Wetgeving en procedures

Wet zorg en dwang (Wzd)

Thuiszorg Slippens bekijkt zorgsituaties daar waar nodig in relatie tot de Wet zorg en dwang. Deze wet is vanaf 1 januari 2020 in werking. Het doel van deze wet is veilige en goede zorg aan de klant bieden, ook aan mensen die daarover moeilijk zelf kunnen beslissen of niet willen. De kern van de Wzd is ‘Nee, tenzij’. De zorg voor ouderen met gediagnostiseerde dementie en mensen met een verstandelijke beperking moet zoveel mogelijk op vrijwillige basis plaatsvinden. Soms kunnen mensen met dementie of een verstandelijke beperking niet goed (meer) zelf inschatten wat goed voor hen is. Zorgverleners helpen ze dan bij die keuzes.

Het uitgangspunt van de Wzd is dat onvrijwillige zorg daarbij niet wordt toegepast, tenzij het niet anders kan, het ‘Nee, tenzij’ principe. De Wzd voorziet dan in een aantal mogelijkheden om toch die zorg te bieden die op dat moment noodzakelijk is. Wanneer nodig zal Thuiszorg Slippens in overleg de diverse mogelijkheden met u doorspreken.

Meldcode Huiselijk geweld

Kindermishandeling, huiselijk geweld en ouderenmishandeling zijn problemen die veel voorkomen in onze samenleving. De individuele en maatschappelijke gevolgen kunnen groot zijn. Daarom is het belangrijk dat geweld zo vroeg mogelijk op te merken. Dan kunnen zorgverleners goed doorsturen en een plan van aanpak maken.

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan. Het helpt zorgverleners bij vermoedens van de verschillende vormen van ‘geweld in afhankelijkheid’. Aan de hand van 5 stappen bepalen zij of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis. En of voldoende hulp kan worden ingezet.

  • Stap 1: In kaart brengen van signalen.
  • Stap 2: Overleggen met een collega. En eventueel raadplegen van Veilig Thuis: het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Of een deskundige op het gebied van letselduiding.
  • Stap 3: Gesprek met de betrokkene(n).
  • Stap 4: Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. En bij twijfel altijd Veilig Thuis raadplegen.
  • Stap 5: Beslissen over zelf hulp organiseren of melden

Zie ook: Friese meldcode (pdf)